Regulamin Kursów

 1. Firma Yes prowadzi kursy zgodnie ze swoją misją, wizją i wartościami. Firma gwarantuje profesjonalny poziom językowy i metodyczny lektorów.
 2. Zajęcia języka angielskiego są odpłatne i organizowane w systemie rocznym.
 3. Ilość spotkań w roku szkolnym to 60 lub 62 godziny lekcyjne. Ilość zajęć jest uzależniona od kalendarza roku szkolnego.
 4. Podstawą zapisu do grupy językowej i uczestnictwa w zajęciach jest deklaracja uczestnictwa wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna ucznia lub zgłoszenie dokonane smsem na numer telefonu 698-057-900 lub zapisanie dziecka na zebraniach rodziców we wrześniu,
 5. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej, w zerówkach 1 lub     2 razy w tygodniu po 30 minut.
 6. Nauka odbywa się w grupach od 8 do 12 osób . W grupach kontynuujących istnieje możliwość prowadzenie zajęć z 7 osobami.
 7. Przy mniejszej ilości osób (minimum 5) rodzice podejmują decyzję :
  1. czy koszt zajęć będzie wyższy do kwoty łącznej za 7 osób w przypadku grupy kontynuującej lub 8 osób w przypadku nowej grupy;
  2. czy zostaje do zapłacenia podana kwota za semestr i dana grupa ma o 10 lekcji mniej w skali roku;
 8. W przypadkach szczególnych dopuszczalna jest większa niż 12 liczba osób w grupie. Wówczas opłata za semestr jest niższa o kwotę, którą płaci dodatkowa osoba.
 9. Grupy są tworzone z uczniów jednej klasy lub kilku klas równoległych.
 10. W przypadku zmniejszenia liczby osób w grupie do mniej niż 7, organizator zastrzega sobie prawo do: – połączenia grup na podobnym poziomie, – podniesienia ceny za 1 godz. zajęć  proporcjonalnie do liczby osób, – rozwiązania grupy.
 11. Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym. W każdym roku szkolnym są dwa semestry. Odpłatność za semestr jest w dwóch ratach. Za 1 semestr wpłaty są w październiku i w listopadzie, za 2 semestr wpłaty są w lutym lub w marcu ( w zależności od terminu ferii zimowych) oraz w kwietniu.
 12. Rodzic/opiekun jest informowany smsem lub mailem o terminie i kwocie raty.
 13. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do regulowania opłat w podanych terminach. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość innego harmonogramu opłat. Jest to ustalane z Panią Magdaleną Krzyżanowską.
 14. W przypadku późniejszego dołączenia do grupy, wysokość i ilość rat zostaje obliczona indywidualnie.
 15. W cenę zajęć nie są wliczone podręczniki.
 16. Płatności są zbierane po pierwszych dwóch zajęciach. Jeśli uczeń nie zdecyduje się na uczestniczenie w kursie, rodzice nie ponoszą kosztów za odbyte lekcje. Rodzice/opiekunowie są jednak zobowiązani do zawiadomienia smsem lub telefonicznie reprezentanta Firmy Yes o rezygnacji z kursu.
  • Odpłatności  należy wpłacać na konto firmy: Bank Millenium
  • 66 1160 2202 0000 0003 9210 2425
  • Odbiorca: Firma Yes, ul. Leona Berensona 37D, 03-287 Warszawa
  • W tytule : imię i nazwisko ucznia oraz klasa .
  • Nie ma możliwości wpłaty gotówką.
 17. Czasowa nieobecność  ucznia na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności oraz do nieprzestrzegania ustalonych terminów płatności rat za semestr.
 18. W wyjątkowych przypadkach ( np. dłuższa nieobecność  spowodowana chorobą, wyjazd do sanatorium itp.) na pisemny wniosek rodzica/opiekuna zwalnia się ucznia z opłaty za w/w okres.
 19. W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat, Firma Yes zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.  W razie opóźnienia w zapłacie wynoszącego więcej niż 30 dni kalendarzowych, Firma może  skreślić  ucznia z listy  grupy, zachowując prawo do dochodzenia całości należności wraz z odsetkami.
 20. Przesunięcie terminów wyznaczonych w regulaminie jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej prośby przedłożonej osobie reprezentującej Firmę Yes w szkole. Termin odroczenia płatności nie może być dłuższy niż 45 dni i nie może przekraczać okresu zakończenia zajęć.
 21. Zajęcia nie odbywają się w czasie ważnych świąt kościelnych i państwowych oraz w czasie ferii zimowych itp.. Za lekcje, które nie odbyły się z przyczyn losowych  i innych niezależnych od Firmy Yes nie są pobierane żadne opłaty.
 22. Lekcje, które nie odbyły się z powodu nieobecności lektora, są odrabiane w terminie późniejszym, uzgodnionym z uczestnikami zajęć i po poinformowaniu o tym fakcie rodzica opiekuna ucznia.
 23. Rezygnacja z zajęć  musi być złożona pisemnie osobie reprezentującej Firmę Yes najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację . Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc. Informacja zgłoszona telefonicznie o zaprzestaniu uczestnictwa w zajęciach nie jest przyjmowana jako rezygnacja.
 24. Firma Yes zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczniowi w czasie trwania zajęć grupy, której jest członkiem.
 25. Firma Yes zastrzega sobie możliwość przeniesienia Ucznia do innej grupy ze względów edukacyjnych.
 26. Firma Yes może usunąć dziecko z grupy w przypadku, gdy zachowanie Ucznia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub ma wpływ na efektywność nauczania inny osób na zajęciach prowadzonych przez Firmę Yes.
 27. Wszelkie uwagi na temat organizacji zajęć, pracy lektorów itp. należy zgłaszać do reprezentanta Firmy Yes- Magdaleny Krzyżanowskiej.
 28. Rok szkolny kończy się wystawieniem zaświadczenia o uczestnictwie w  rocznym kursie językowym.
 29. Istnieje możliwość zmian w regulaminie po uprzednim powiadomieniu rodziców/opiekunów uczniów o zamiarze wprowadzenia zmian.

Data modyfikacji: 01.09.2021r.


 

Enter your keyword